Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

Admin | 2013. november 28. | BTK | állások, ösztöndíjak

ÚT A DIPLOMÁHOZ Felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályázati kategória kódja: UD-13-A/B

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási programban való részvételre összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
vonatkozó rendelkezéseivel.
A hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felsőoktatási részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetű hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, melyek közül megemlíthetőek a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségek, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlőségi különbségek, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátai. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma származású tanulók aránya magas, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött keretmegállapodásra - amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi (vagyis a feltétel teljesítéséhez elegendő arányban pályáznak jogosultságukat megfelelően igazoló roma jelentkezők) - a támogatottak legalább 50%-áig roma származású jelentkezőket kell bevonni.

1. A pályázat célja
1.1. Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A támogatás vissza nem térítendő, amely előfinanszírozás formájában kerül folyósításra.
2.2. A felhívás két komponense pályázható:
- "A" komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében összességében 200 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013/2014-es tanév I. és II. tanulmányi féléveire (10 hónapra) vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése utalással történik.
- "B" komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében az önköltséges hallgató maximum 220 000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. (Amennyiben az önköltség mértéke meghaladja a 258 000 Ft összeget félévente, ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni.) A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.
2.3. Az önrész tekintetében:
- a program "A" komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra,
- a "B” komponens keretében a támogatás nagysága nem haladhatja meg a képzési önköltség mértékének 85%-át.
2.4. A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a második félévi támogatásra, amennyiben a pályázat beadásának félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített és a második félévben is hallgatói jogviszonyban áll ugyanannál a felsőoktatási intézménynél.

3. Pályázat benyújtására jogosultak
3.1. Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra 2013 őszi és tavaszi félévben Magyarország területén működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló önköltséges hallgatók jelentkezhetnek.

FIGYELEM! Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.
3.2. Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester vagy osztatlan képzésen, nappali, esti vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyar állampolgárságú önköltséges hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben).

FIGYELEM! Nem pályázhat felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató és az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a felsőoktatásba alprogram 2013. évi pályázatában támogatásban részesülő hallgató. Továbbá nem pályázhat azon hallgató, aki jelen kiírás évében azonos célra jelen pályázat beadási határidejéig egyedi kérelem alapján támogatásban részesült. Az "A” komponensre nem pályázhat az a hallgató, aki roma szakkollégium tagja. Roma szakkollégium tagja a "B” komponensre csak abban az esetben pályázhat, amennyiben az önköltség fedezésére fordítható támogatásban a roma szakkollégiumi program keretében nem részesült.
3.3. A komponensekre vonatkozó speciális feltételek a következők:
"A" komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki:
- önköltséges képzésben 2013-ban hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül, VAGY
- utógondozásban részesül VAGY
- azon 25 év feletti hallgató:
- akinek havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint) VAGY
- regisztrált álláskereső VAGY
- amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.
"B" komponens: Önköltség támogatási komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki:
- önköltséges felsőoktatási képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik ÉS
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül VAGY - utógondozásban részesül VAGY
- azon 25 év feletti hallgató:
- akinek havi jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) b) pontjában meghatározott összeget (114 000 forint) VAGY
- regisztrált álláskereső vagy
- amennyiben nem munkavállaló és nem regisztrált álláskereső abban az esetben önkéntes nyilatkozata alapján havi bevétele nem haladja meg a 114 000 forintot.
FIGYELEM! Nem pályázhat az az önköltséges hallgató, akinek önköltségének megtérítését más program fedezi.
3.4. Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású jelentkezők száma ezt nem teszi lehetővé.
3.5. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett tanuló részére folyósítható. Hallgatói jogviszony szüneteltetése esetén a támogatást vissza kell fizetni.
3.6. Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.
3.7. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
- korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
- a pályázónak - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van,
- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.8. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztörvény) értelmében a pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
3.9. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban:
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
3.10. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
3.11. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni érintettségét, amennyiben
- a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
- b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
4.1. A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 133 491 000 Ft, azaz százharminchárommillió-négyszázkilencvenegyezer forint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/59/7. Roma ösztöndíj programok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

5. Támogatási időszak
5.1. A Programban elnyerhető támogatás a 2013/2014. év őszi és tavaszi félévére, 2013 szeptemberétől és 2014 júniusáig tartó időszakra vonatkozik.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. A pályázatok beadási határideje: 2013. december 23., 24:00 óra.
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben határidőre véglegesítésre került.

7. A pályázat lebonyolítója:
7.1. A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Az ösztöndíjra pályázó hallgató az internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer - továbbiakban: EPER) regisztrál (ld.: Útmutató 4. pontja), a regisztrációt követően az EPER-ben nyújtja be a pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani.
8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben (a Pályázati Útmutató 4.2. pontjában leírtak szerint), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és postai úton beküldeni a Támogatáskezelő részére (Útmutató 4.2.2. pontja szerint).
8.3. Amennyiben roma származásának figyelembe vételét kéri, és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja.
8.4. A pályázati anyag kötelező melléklete:
- minden esetben: a 2013. őszi félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás;
- utógondozott jelentkező esetében: az utógondozás elrendeléséről hozott 1 évnél nem régebbi határozat illetékes hatóság által hitelesített másolata, vagy - a gyámhatóság által - kiállított igazolás;
- utógondozói ellátásban részesülő jelentkező esetében: az utógondozói ellátás elrendeléséről hozott 1 évnél nem régebbi határozat VAGY a gyámhatóság által kiállított igazolás;
- hátrányos helyzetű jelentkező esetében:
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása arról, hogy a jelentkezőt a középfokú tanulmányai során védelembe vették VAGY
- a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása arra vonatkozóan, hogy a jelentkező középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi támogatásban/kedvezményben részesült vagy az illetékes gyámhatóság határozata, illetve igazolása arra vonatkozóan, hogy a jelentkező középfokú tanulmányai során intézeti vagy állami nevelt volt (akit gyámhatóság állami nevelésbe vagy átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett.)
FIGYELEM! A gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím),
- a jelentkező középfokú tanulmányok idejére vonatkozóan a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tényét, idejét, a kiállító önkormányzat megnevezését és az elrendelő határozat számát;
- a jegyző hiteles aláírását és a bélyegzőlenyomatot.

FIGYELEM! A hátrányos helyzetről kiállított igazolások a jelentkező középfokú tanulmányai alatti időszakot kell, hogy magukba foglalják, és a jelentkező számára csak akkor vehető figyelembe, ha a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor a jelentkező nem töltötte be a 25. életévét.
FIGYELEM! A hátrányos helyzet fennállását igazolhatja az Oktatási Hivatal által kiadott, a felvételi eljárásban a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó részhatározat is, illetve, a jogorvoslati eljárás eredményeképp hozott határozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató hátrányos helyzetű.
- halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező esetében:
- a hátrányos helyzet fennállását igazoló dokumentumok mellett jegyző előtt tett önkéntes szülői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában a törvényes képviseletét ellátó szülei legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkeztek, illetve az erről szóló jegyző által a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. § (2),(4)(5) bekezdése alapján kiadott hatósági bizonyítvány/igazolás, VAGY
- gyámhatóság által kiállított határozat/igazolás arra vonatkozóan, hogy a jelentkezőt tartós nevelésbe vették (nem feltétlenül a középfokú tanulmányok idején).
FIGYELEM! Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
- a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (születési hely, idő, anyja születési neve lakcím),
- a tartós nevelésbe vétel tényét, idejét, a kiállító hatóság megnevezését és az elrendelő határozat számát.
FIGYELEM! A halmozottan hátrányos helyzet fennállását az Oktatási Hivatal által a felvételi eljárásban a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó részhatározat is igazolhatja, illetve, a jogorvoslati eljárás eredményeképp hozott határozat arra vonatkozóan, hogy a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű.
- 25 év feletti jelentkező esetében:
- munkáltatói jövedelemigazolás VAGY
- álláskereső esetében munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról VAGY
- munkáltatói jövedelemigazolás vagy munkaügyi központ igazolásának hiányában önkéntes nyilatkozat havi bevételről.
FIGYELEM! A munkáltató által kiállított, aláírt, bélyegzővel ellátott munkáltatói jövedelemigazolást abban az esetben lehet elfogadni amennyiben tartalmazza a munkáltató adatait (munkáltató neve, munkáltató címe, munkáltató adószáma), a munkavállaló adatait (munkavállaló neve, munkavállaló állandó lakcíme, munkavállaló anyja neve, munkavállaló személyi ig. száma, munkavállaló születési helye, ideje) a munkaviszonyra vonatkozó adatait (munkavállaló beosztása, munkaviszony kezdete, munkaviszony típusa, munkaviszony jellege) a jövedelmi adatokat (az igazolás kiadását megelőző 3 hónapban elért átlagos havi nettó keresete).
FIGYELEM! Az önkéntes nyilatkozatot (a jelentkező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek) abban az esetben lehet elfogadni amennyiben tartalmazza a jelentkező adatait (jelentkező neve, jelentkező állandó lakcíme, jelentkező anyja neve, jelentkező személyi ig. száma, jelentkező születési helye, ideje) havi bevételét (a bevétel forrása, a bevétel mértéke forintban, a bevétel rendszeressége). A nyilatkozatnak továbbá tartalmaznia kell, hogy a jelentkező nem munkavállaló, nem regisztrált álláskereső.
- Az önköltségi komponens esetében:
- a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség összegéről
8.5. Az előnyben részesítés feltételeként csatolt mellékletek:
- A hallgató roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata és a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának egy eredeti példánya, melyet a jelen pályázati felhívás mellékletében található sablonban szükséges benyújtani (1. sz. melléklet).
FIGYELEM! Értékeléskor csak az igazolt kritériumok vehetők figyelembe. Amennyiben a hallgató roma származásáról nyilatkozott, a helyi, annak hiányában a területi roma/ cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlását nem nyújtja be, a pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.
8.6. Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.

9. A támogatás folyósítása
9.1. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a hallgató az adott intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.
9.2. A Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a kedvezményezettel támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét.
9.3. A támogatás folyósítása félévente egy összegben történik a Pályázati Útmutató 9. pontja szerint. A Támogatáskezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását, illetve a fent meghatározottakat követően utalja át a hallgató EPER-regisztráció során megadott bankszámlaszámára.
9.4. Mindkét komponens esetében a támogatási szerződés megkötésének és az utalásnak a feltétele az első félévben a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás benyújtása, illetve a második félévben az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolás benyújtása mellett az első félév sikeres teljesítésének igazolása.
FIGYELEM! Az eredeti dokumentumok A/4-es méretű szkennelt képét az EPER "Dokumentum beküldő” menüpontjában szükséges a pályázathoz csatolni.
9.5. A hallgatónak a második félévre vonatkozó igényét a lezárt leckekönyv másolatával (elektronikus leckekönyv esetén a tanulmányi hivatal által hitelesített tanulmányi rendszerből kinyomtatott eredmény igazolással) és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolással együtt a Támogatáskezelő részére 2014. február 28-ig kell továbbítania. A leckekönyv-másolat mellé a hallgató köteles benyújtani a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy az adott félévre a mintatanterv szerint előírt kreditek hány százalékát teljesítette. Amennyiben a felsőoktatási intézmény nem tett közzé félévekre bontott mintatantervet, úgy csatolni kell az intézmény erről szóló igazolását. Ebben az esetben a hallgatónak a felvett kreditek legalább felét kell teljesítenie a második félév igényléséhez.
FIGYELEM! A fent meghatározott dokumentumok A/4-es méretű szkennelt képét az EPER "Dokumentum beküldő” menüpontjában szükséges a pályázathoz csatolni.

10. A pályázat érvényességének vizsgálata
10.1. Amennyiben a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét, az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikusan értesítést küld a pályázónak.
10.2. A benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- nem az 5. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
- teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében;
- a hallgató nem rendelkezik a jelen pályázati kiírás 6. pontjában meghatározott jogosultsággal;
- pályázat nem került véglegesítésre;
- a pályázó mindkét komponensre beadott pályázatot (ebben az esetben az először véglegesített pályázat érvényes);
FIGYELEM! Az érvénytelennek minősített pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.
10.3. A Támogatáskezelő az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal elektronikus úton a kiküldéstől számított 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki. A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz. Hiánypótlásra kizárólag az alábbi esetekben van lehetőség:
- a hallgatói jogviszony igazolás formai hibái;
- a szociális jogosultságot igazoló dokumentum formai hibái;
- a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának formai hibái;
- munkáltatói jövedelemigazolás, VAGY
- a munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról VAGY
- az önkéntes nyilatkozat havi bevételről dokumentumok formai hibái;
- a felsőoktatási intézmény igazolása az önköltség összegéről dokumentum formai hibái.

11. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
11.1. Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
- a hallgató halmozottan hátrányos helyzetű;
- a pályázó állandó lakóhelye a leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamelyikében helyezkedik el;
- a hallgató felvételi pontszáma magasabb a bírálati szempontból azonos helyzetben álló hallgatókénál.
11.2. Az ösztöndíjak legalább fele roma származású hallgatók részére kerül megítélésre. Amennyiben a fenti keret roma származású hallgatókkal nem tölthető fel, a fennmaradt ösztöndíjak nem roma származású hallgatók részére kerülnek odaítélésre.
11.3. Az Értékelő Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 10 napon belül teszi meg.
11.4. A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár dönt.
11.5. A döntést követően a Támogatáskezelő 2 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

12. Szerződéskötés
12.1. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
FIGYELEM! Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.
B-komponens esetében: a Kedvezményezett vállalja, hogy biztosítékként benyújtja - legkésőbb a részére megítélt költségvetési támogatás folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon a Lebonyolítóhoz valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - pénzforgalmi vagy fizetési számlájára vonatkozóan, a Szerződésben meghatározott ellenőrzési véghatáridővel megegyező határidőig a Lebonyolító javára szóló, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítása annak pótlásáig felfüggesztésre kerül. A Lebonyolító a biztosíték kikötésétől természetes személy Kedvezményezett részére utófinanszírozással, az előleg igénybevételére nem jogosult, utófinanszírozással, valamint a Támogató irányítása alá tartozó állami fenntartó költségvetési szerv mint Kedvezményezett esetében eltekinthet.
A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a bejelentetteken kívül további pénzforgalmi vagy fizetési számlája nincs; ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra, hogy ha új pénzforgalmi vagy fizetési számlát nyit, azt annak megnyitásától számított nyolc napon belül bejelenti a Lebonyolítónak, egyúttal csatolja az új pénzforgalmi vagy fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást, és egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről.
Amennyiben a bármely okból visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett határidőn belül nem teljesíti a visszafizetési kötelezettségét, annak érvényesítése beszedési megbízással történik.
A biztosíték fennállásának határidejét a Támogatási Szerződésben a támogatás felhasználása ellenőrzésének végső határidejében kell meghatározni, az Ösztöndíjprogram d) alprogram vonatkozásában a pályázati program lezárásának tényéről a Lebonyolító értesíti a Kedvezményezettet, egyúttal intézkedik a felhatalmazó levél visszavonásáról.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
13.1. A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a pályázó 2013/2014-es tanév végét követő 30 napon belül (de legkésőbb 2014. július 31-ig) záró beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben meghatározott módon és határidőig.
13.2. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 11. pontja tartalmazza.

14. További információ
14.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
14.2. A Támogatáskezelő fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
14.3. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő. A kifogást az emberi erőforrások minisztere részére címezve, de a Támogatáskezelőhöz kell benyújtani.
14.4. A UD-13-A/B sz. pályázati csomag dokumentumai:
- a pályázati felhívás,
- a. pályázati útmutató,
- Általános Szerződési Feltételek
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
14.5. A UD-13-A/B sz. pályázati csomag dokumentumai letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról (http://www.emet.gov.hu).
14.6. A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
 
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
útmutató