Állások, ösztöndíjak

Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Aktuális külföldi ösztöndíjak (Balassi Intézet)

Admin | 2014. január 8. | állások, ösztöndíjak

Kedves Hallgatók, Öregdiákok! Ajánljuk figyelmetekbe az alábbi pályázati lehetőségeket. Jó böngészést!

Külföldre szóló ösztöndíjak lap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók - diplomások (BA/BSc, MA/MSc) - oktatók - kutatók - tudományos szakemberek - művészek - PhD hallgatók részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÜLFÖLDRE SZÓLÓ ÖSZTÖNDÍJAKRA
2014/2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) Iroda - a 147/2002. (VI. 29.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján - pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, valamint a TÁMOP 4.2.4.B (4.2.4.B/1-11/1-2012-0001, 4.2.4.B/2-11/1-2012-0001) programhoz kapcsolódóan, a 2014/2015-ös tanévben megvalósítható egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre.
Magyarországnak mintegy 40 országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési munkaterve. Ezek hatálya általában három év, azonban megújításukra egymástól eltérő időpontban kerül sor, így jelentős számban vannak olyan munkatervek, amelyeket a 2014/2015. tanévre vonatkozó pályázati felhívás összeállításakor még nem írtak alá. A munkatervi tárgyalások során előfordulhatnak változtatások, s így fennáll a lehetősége, hogy az alábbiakban közzétett ösztöndíj-lehetőségek nem a meghirdetett formában valósulnak meg. A MÖB Iroda a jelen pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés időpontja között bekövetkezett változásokat honlapján (http://www.scholarship.hu) közzéteszi. Amennyiben tehát a pályázati felhívás az egyes országoknál feltünteti, hogy a munkaterv megújítása folyamatban van, célszerű a pályázat elkészítése előtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett változásokról.

PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK
1. hosszú és rövid tanulmányutak
- A hosszú tanulmányutak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelően minimum 1, maximum 12 hónap időtartamban tesznek lehetővé külföldön folytatható tanulmányokat, illetve adnak lehetőséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyűjtésre, alkotómunkára.
- A rövid időtartamú (5-21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttműködési munkatervek keretében lehetőséget kívánnak nyújtani intézményközi együttműködést elősegítő látogatásokra, alkotói közösségek együttműködésére, személyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyűjtésre, könyvtári munkára, előadókörúton, konferencián, kongresszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.
2. nyári egyetemek
A 2-8 hetes nyári egyetemi programok többnyire a fogadó ország kultúrájának, művészetének megismerésére, a pályázó nyelvtudásának tökéletesítésére nyújt lehetőséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód.
Amennyiben a rendezvény tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük. A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.
3. teljes képzés
Ösztöndíj államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez. Jelenleg csak Horvátországba és Oroszországba lehet teljes alap-, illetve mesterképzésre pályázni.
4. részképzés
Általában 5 vagy 10 hónapos külföldi egyetemi/főiskolai résztanulmányok folytatásához nyújtott támogatás. Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe.
5. teljes- és rész doktori képzés
Az ösztöndíj az egyes munkaterveknek megfelelően PhD, illetve DLA tanulmányokra ad lehetőséget, teljes képzés esetén három éven, részképzés esetén pedig legfeljebb 12 hónapon át. Részleteket lásd az egyes országoknál.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK
- alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók
- diplomások (BA/BSc, MA/MSc)
- oktatók
- kutatók
- tudományos szakemberek
- művészek
- PhD hallgatók
Egyetemi tanulmányokra - egy- vagy kétszemeszteres BA/BSc vagy MA/MSc képzésre - csak az pályázhat, aki beiratkozott nappali tagozatos államilag támogatott vagy magyar állami rész/ösztöndíjas hallgatója valamely magyarországi felsőoktatási intézménynek (levelező-, esti- és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók nem pályázhatnak). Pályázni az adott képzési ciklusban csak egyszer (BA/BSc, MA/MSc képzés során 1-1 alkalommal) lehetséges.
Részdoktori képzésre azok pályázhatnak, akik hallgatói jogviszonyban állnak valamely magyarországi államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával.
A pályázók végzettsége alatt a pályázás időpontjában megszerzett végzettség, illetve az akkor érvényes hallgatói státusz értendő.
Egyes ösztöndíjak megpályázása korhatárhoz kötött.

ÚTICÉLOK
Csak a pályázati felhívásban szereplő országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt tevékenységekre lehet pályázni!
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A pályázati határidők a nyomtatott pályázati anyag postai feladásának dátumát (postai bélyegző) jelzik. Online pályázásra ugyanezen a napon magyar idő szerint éjfélig van lehetőség.
- Részképzés: 2014. március 3.
- Doktori rész- és teljes képzés: 2014. március 3.
- Teljes képzés: Horvátország: 2014 júniusa, Oroszország: 2014 március 3.
Az ettől eltérő időpontokat az egyes országoknál külön közöljük!

A PÁLYÁZÁS MÓDJA, BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatokra kétféle módon kell jelentkezni:
1. Online: a pályázati anyag feltöltése a MÖB Iroda honlapján
Kérjük, hogy az online pályázás megkezdése előtt feltétlenül olvassa el az Online pályázás című útmutatót. A regisztrációhoz használt FELHASZNÁLÓNEVET és JELSZÓT őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lesz rá.
2. Nyomtatott formában: a pályázati anyag beküldése postán az alábbi címre:
Balassi Intézet - MÖB Iroda, 1519 Budapest Pf. 385
Kérjük, hogy a postai feladáskor a borítékra a célország nevét is írják rá.
Személyesen behozott vagy futárral beküldött anyagokat nem áll módunkban elfogadni!
Figyelem! Ez nem választható lehetőség, mindkét módon be kell nyújtani a pályázatot. Csak azok pályázatát tudjuk elbírálni, akik a határidőig elektronikus úton is jelentkeznek és postára is adják pályázatukat.
A határidő lejárta után az online pályázati rendszer lezár, és nem lehet a jelentkezést folytatni. Határidő után feladott vagy csak egyféle módon benyújtott pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
Határidőn túl hiánypótlásra NINCS mód!
A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.
Az adott tanévben a MÖB kezelésében lévő ösztöndíjakra legfeljebb két pályázat adható be (beleértve a DAAD, a bécsi Collegium Hungaricum és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat, stb. is), és a pályázónak a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a fontossági sorrendet.
Eredeti dokumentumokat (az ajánlólevél és a fogadólevél kivételével) ne csatoljanak a pályázathoz, és egy sorozat házi példányt tartsanak meg! Kérjük, a két sorozatot egymástól elkülönítve nyújtsák be!

HOSSZÚ TANULMÁNYUTAK
Az ONLINE rendszerben feltöltött és a nyomtatott formában 2 példányban benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén:
1. a MÖB Iroda adatlapja (az adatlap az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható),
2. szakmai önéletrajz (nyomtatott formában bármilyen önéletrajzot benyújthat; az online rendszerben az önéletrajz űrlapot kell kitölteni),
3. munkaterv/programterv,
4. tudományos publikációk jegyzéke,
5. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával.
6. oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven):
a. alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
b. diplomás pályázók esetén oklevélmásolat,
c. doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
7. állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja.
8. a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele. Amennyiben fogadólevél nem szükséges, azt az adott munkatervi pontnál jelezzük. A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata.

RÖVID TANULMÁNYUTAK
Az ONLINE rendszerben feltöltött és a nyomtatott formában 2 példányban benyújtott pályázatnak a hosszú tanulmányutaknál felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia az 5. pont kivételével magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén.

NYÁRI EGYETEMEK
Az ONLINE rendszerben feltöltött és a nyomtatott formában 2 példányban benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén:
Nyelvszakos alap/mesterképzésben részt vevő hallgatók, doktori hallgatók esetén:
1. a MÖB Iroda adatlapja (az adatlap az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható),
2. szakmai önéletrajz (nyomtatott formában bármilyen önéletrajzot benyújthat; az online rendszerben az önéletrajz űrlapot kell kitölteni),
3. motivációs levél,
4. oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven):
a. alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
b. doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
5. állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa is igazolhatja.

A nyelvszakos alap- és mesterképzésben részt vevő, valamint doktori hallgatóknak pályázatukat felsőoktatási intézményükbe (saját nyelvi tanszékükre) kell benyújtaniuk, melyek rangsorolt javaslatukat elküldik a MÖB Irodába. A jelzett beadási határidő a MÖB Irodához való beküldést jelenti; a felsőoktatási intézmény határozza meg az egyetemen/főiskolán belüli pályázati határidőt (általában egy héttel a hivatalos határidő előtt). Az ösztöndíjas helyek intézmények közötti arányát a szakmai kollégiumok javaslata alapján a Magyar Ösztöndíj Bizottság állapítja meg.
Nem nyelvszakos alap- mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, doktori hallgatók és oklevéllel rendelkezők esetén (ide tartoznak a bármely más szakon végzett diplomások is):
1. a MÖB Iroda adatlapja (az adatlap az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható),
2. szakmai önéletrajz (nyomtatott formában bármilyen önéletrajzot benyújthat; az online rendszerben az önéletrajz űrlapot kell kitölteni),
3. motivációs levél,
4. oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven):
a. alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
b. diplomás pályázók esetén az oklevélmásolat,
c. doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
5. állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja.
6. ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakembertől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Gyakorló nyelvtanárok esetén az ajánlást az iskola igazgatója vagy a munkaközösség vezetője is adhatja.

Az oklevéllel rendelkező pályázóknak, valamint a nem nyelvszakos hallgatóknak pályázatukat a MÖB Irodához kell eljuttatniuk. Közülük elsőbbséget élveznek az adott ország nyelvét oktató gyakorló nyelvtanárok, illetőleg az annak kultúrájával foglalkozó szakemberek.

TELJES KÉPZÉS
A horvát részletes felhívás várhatóan 2014 júniusában, az orosz részletes felhívás várhatóan 2014 januárjában jelenik meg.

RÉSZKÉPZÉS
Az ONLINE rendszerben feltöltött és a nyomtatott formában 2 példányban benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén:
1. a MÖB Iroda adatlapja (az adatlap az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható),
2. szakmai önéletrajz (nyomtatott formában bármilyen önéletrajzot benyújthat; az online rendszerben az önéletrajz űrlapot kell kitölteni),
3. motivációs levél,
4. egy szakmai ajánlás eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva,
5. az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
6. hallgatói jogviszony-igazolás,
7. az útlevél vagy személyi igazolvány fényképes oldalának másolata (csak magyar nyelven),
8. orvosi igazolás,
9. a partner intézmény adatlapja, ha van (az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható).

A részletes pályázati kiírást az érintett felsőoktatási intézményeknek közvetlenül juttatjuk el. A pályázatokat a felsőoktatási intézményekbe kell benyújtani, ahol azokat rangsorolják. A rangsorolt pályázatokat a felsőoktatási intézmények továbbítják a MÖB Irodának.
DOKTORI KÉPZÉS
Az ONLINE rendszerben feltöltött és a nyomtatott formában 2 példányban benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén:
1. a MÖB Iroda adatlapja (az adatlap az online rendszerből a pályázat elküldése előtt nyomtatható),
2. szakmai önéletrajz (nyomtatott formában bármilyen önéletrajzot benyújthat; az online rendszerben az önéletrajz űrlapot kell kitölteni),
3. munkaterv/programterv,
4. tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények,
5. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva,
6. az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat vagy a mesterdiploma másolata (csak magyar nyelven),
7. hallgatói jogviszony-igazolás (csak részdoktori képzésre jelentkezők esetében),
8. állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja.
9. a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele. A pályázóknak 2014. szeptember 2-ig be kell nyújtaniuk az akkreditált külföldi állami doktori iskolában tett felvételi sikeréről tanúskodó okiratot.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
A beérkező pályázatokat a MÖB Iroda munkatársai formailag ellenőrzik, a formai hibás pályázatokat nem terjesztik be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz. A szakmai bírálatot a szakkollégiumok végzik, majd rangsorolják a pályázatokat. A bírálók a pályázatokat pontozással és szövegesen is értékelik; mérlegelik a pályázó szakmai felkészültségét, munkatervét, nyelvismeretét és a pályázat összhatását. Javaslatuk alapján a MÖB jelöli a pályázatókat az egyes ösztöndíjakra. A jelöltek listáját a MÖB Iroda honlapján közzéteszi és a pályázókat írásban is értesíti. A MÖB határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.
Az ösztöndíjak megvalósítására azt követően kerülhet sor, hogy a megpályázott ország illetékes hatósága (ösztöndíjat adományozó szerve) visszaigazolja a pályázó fogadását. Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget kinyilvánító dokumentummal.
Szakmai kollégiumok
- Agrártudományi
- Biológiai
- Bölcsészettudományi
- Műszaki
- Művészeti
- Orvos- és Egészségtudományi
- Társadalomtudományi
- Természettudományi

Az ösztöndíjas tanulmányút, szakmai program, nyári egyetemen való részvétel munkajogi vonatkozású ügyeit, illetve az esetleges vízumügyeket, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes biztosítási ügyeket az ösztöndíjas maga intézi.
Az Európai Unió tagállamaiba történő utazás esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártyát lehet kiváltani a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. További részletes információ a http://www.oep.hu honlapon "Egészségbiztosítási Ellátások" rovatban olvasható.
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható el. Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a határozatban jelzett időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt másik időpontra, abban az esetben is, ha a pályázat ugyanabba az országba és ugyanazon cél megvalósítására irányul. Ha a pályázó az ösztöndíjat nem tudja igénybe venni, lemondási szándékáról a MÖB Irodát haladéktalanul értesítenie kell.
JUTTATÁSOK
A MÖB Iroda utazási támogatást (átalány) és egyes országok esetében ösztöndíj-kiegészítést biztosít az ösztöndíjasoknak. Részletek az egyes kiírásoknál.
Az ösztöndíj mint jövedelem
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7 pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodás keretében az oktatásért felelős miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, valamint a külföldiek magyarországi, és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján az ösztöndíj adómentes jövedelemnek minősül.
AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI
A pályázó az adataiban (név, lakcím, telefonszám) bekövetkezett változásokat - saját érdekében - haladéktalanul köteles az online pályázati rendszerben javítani, illetve arról a MÖB Irodát értesíteni.
Beszámoló
Az ösztöndíjasoknak hazajövetelük után 30 napon belül beszámolót kell készíteniük a MÖB számára az online pályázati rendszerben.
- A rövid tanulmányúton (5-21 nap) részt vett ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül minimum egy oldalas esszé jellegű (szöveges) beszámolót kell készítenie (kitérve a fogadás tárgyi-anyagi feltételeire is, ha szükségét érzi). A beszámoló elfogadásáról a MÖB szakkollégiuma dönt, amely új beszámoló benyújtására is kötelezheti az ösztöndíjast.
- A hosszú tanulmányúton (1-12 hónap) és rész-PhD képzésen részt vett ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül minimum 2-3 oldalas esszé jellegű szakmai beszámolót kell készítenie. (kitérve a fogadás tárgyi-anyagi feltételeire is, amennyiben útjának szakmai eredményességét befolyásolta). A beszámoló elfogadásáról a MÖB szakkollégiuma dönt, amely új beszámoló benyújtására kötelezheti az ösztöndíjast.
- Nyári egyetem, részképzés, mesterképzés, teljes képzés és teljes PhD képzés esetén az ösztöndíjasnak visszatérését követően egy hónapon belül beszámolót kell készítenie. Mester-, teljes és teljes PhD képzés esetén a beszámolót minden szemeszter végén el kell készíteni, és csatolni kell a tanulmányi eredményeit tartalmazó hivatalos dokumentumot annak magyar nyelvű fordításával együtt. A beszámoló elfogadásáról az illetékes pályázati koordinátor dönt, aki új beszámoló benyújtására kötelezheti az ösztöndíjast.

A beszámoló benyújtására az adott terület referense kéri fel az ösztöndíjast egy, az online rendszeren keresztül küldött e-mailben. A beszámoló benyújtásának elmulasztása a további pályázati lehetőségekből való kizárást és a támogatás visszafizetését vonhatja maga után.
Publikációk
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával készült, s ezekből egy példányt eljuttat az irodának.
ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím: 1016 Budapest, Somlói u. 51.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 385
Web: http://www.scholarhip.hu
Központi e-mail cím: mob@bbi.hu
Titkársági telefon: 06-1-384-9009
Fax: 06-1-343-6489
A munkatársak szakterülete, elérhetősége honlapunk Rólunk/Munkatársaink menüpontban található.
Figyelem!
Felhívjuk kedves pályázóink figyelmét, hogy az egyes országokba irányuló konkrét munkatervi pontok alatt meghirdetett aktuális pályázatokról érdemes honlapunk Pályázatok/Ösztöndíjtípusok menüpontjában folyamatosan tájékozódni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumok