Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pázmány Kártya Általános Szerződési Feltételek

Admin | 2013. december 4. | kedvezmények

PÁZMÁNY KÁRTYA EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERVEZET

amely létrejött egyrészről a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (székhely:…………………………, azonosító: FI79633, adószám:…………………………, képviseli: Papszt Miklós osztályvezető) /a továbbiakban: Egyetem/, másrészről

a ……………………….,

Székhely: ………………………………………………………….

Telephely: és levelezési cím: …………………………………….

Adószám: ………………………………………………………….

Cégjegyzékszám: …………………………………………………

Képviseli: …………………………………………………………,

/a továbbiakban Partner/

/a továbbiakban együtt Felek/

között a mai napon a következő feltételek szerint:

 

Preambulum

A „Pázmány Kártya” rendszer a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jelenlegi és volt hallgatóinak, valamint munkatársainak szóló kedvezményrendszert biztosító programja. A program működését és annak felügyeletét az Egyetem biztosítja. A „Pázmány Kártya” program és a rendszer, valamint a Kártya tulajdonjoga az Egyetemet illeti meg.

 

1. Jelen megállapodás tárgya Felek megállapodása abban, hogy a „Pázmány Kártya” programban részt vevő személyek számára Partner a jelen szerződésben meghatározott helyszíneken /továbbiakban: Elfogadóhely/, illetve termékei/szolgáltatásai vonatkozásában a jelen szerződés szerinti kedvezményeket biztosítja a programban részt vevő – és ezt megfelelően igazoló – személyek számára.

 

2. A Partner által nyújtott szolgáltatások, illetve azok árából a jelen szerződés szerint biztosított kedvezmény mértéke: …………%

A kedvezmény az arra jogosult személyt, az igénybe vett árukat/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg. Az árengedmény alapja az Elfogadó Partner által nyújtott valamennyi szolgáltatás és értékesített termék alapára. A kedvezményt az arra jogosult személy a Kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti.

 

3. Partner a egyes termékek/szolgáltatások alapárát olyan módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben, bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli alapár, valamint a jogosult számára nyújtott konkrét kedvezmény mértéke is.

 

4. Partner tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti kedvezmény megadását a jogosultság igazolásán túl egyéb – különösen minimumösszeg, vagy vásárolt mennyiség, illetve fizetési mód… stb. – feltételhez nem kötheti. Partner maga dönt arról, hogy a jelen szerződés alapján biztosított kedvezmény más akciókkal összevonható-e azzal, hogy erre a körülményre köteles a fogyasztók figyelmét még a vásárlást megelőzően megfelelően fel kell hívnia.

 

5. A kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek, vagy hasonlóan rögzített kiskereskedelmi árú termékek vagy szolgáltatások – különösen autópálya-matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenlegfeltöltés, feltöltőkártya, PB gáz, újság… stb. – esetén nem kötelező, de erre a fogyasztók figyelmét még a vásárlást megelőzően megfelelően fel kell hívni.

 

6. Partner azon Elfogadóhelyeinek listája, ahol a 2. pontban meghatározott kedvezmény igénybe vehető:

Elfogadóhely címe

Telefonszám/Internetes elérhetősége

Kedvezményes termékek/szolgáltatások (amennyiben az Elfogadóhelyen nem a 2. pontban meghatározott valamennyi termék/szolgáltatás érhető el)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Partner tevékenységének/szolgáltatásainak rövid leírása:

 

 

 

 

 

 

8. Az Egyetem vállalja, hogy Partner jelen szerződésben meghatározott Elfogadóhelyeinek címét; telefonos, valamint internetes elérhetőségét; tevékenységének rövid leírását, és az érintett termékek/szolgáltatások alapárából nyújtott egységes, az Elfogadó Partner által meghatározott kedvezmény mértékét (Regisztrált Kedvezmény) az Egyetem feltünteti a Kártya-elfogadóhely adatbázisában az interneten (www.alumni.ppke.hu), és az Elfogadó Partnereket további kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti.

 

9. Az Egyetem vállalja, hogy Partner számára megfelelő matricát bocsát rendelkezésre, amely igazolja a „Pázmány Kártya” programban való részvételét. Partner vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt a matricát a programban részt vevő Elfogadóhelyeinek – a nyilvános forgalom számára nyitva álló – bejáratainak közelében, jól látható helyen elhelyezi. A matrica megrongálódását vagy eltűnését Partner haladéktalanul köteles jelezni, és az Egyetemtől cserematricát igényelni.

 

10. Felek megállapodnak, hogy a kedvezményekre való jogosultságot az Egyetem által a „Pázmány Kártya” programban részt vevők számára kibocsátott sorszámozott plasztikkártya segítségével lehet igazolni.

11. Felek a jelen szerződés végrehajtása körében kötelesek egymással együttműködni, a szükséges tájékoztatásokat egymás részére megadni. Felek az operatív kapcsolattartásért felelős személyeknek az alábbiakat jelölik ki:

Egyetem részéről: …………………………………………………………………………………..

Partner részéről: …………………………………………………………………………………..

 

12. Felek a jelen szerződést határozatlan időre kötik. Jelen szerződést bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával jogosult, legalább 30 napos felmondási idő biztosításával, indoklás nélkül felmondani.

 

13. Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén.

 

14. Felek jelen szerződés szerinti szolgáltatásaikat kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el, és megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglaltakkal összefüggésben egymással szemben semmilyen pénzügyi követeléssel nem lépnek fel.

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező – egyenként ….. oldalból álló – három azonos példányban készült.

Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

 

Kelt: Budapest, ………………..

 

 

____________________________________

 

 

 

 Partner

 

 

______________________________________

                 

 

 

                           Egyetem

 

 
A regisztrációs űrlapok kari bontásban itt érhetők el:
 
https://alumni.ppke.hu/kedvezmenyek/pazmany-kartya/pazmany-kartya-igenylolapok.html