Pázmány Kártya igénylés

Pázmány Kártya igényléséhez kattintson a képre!

Pázmány kártya

Egyetemünk által bevezetett Pázmány Kártyaprogram keretében minden je­len­legi és egykori hallgatónk, valamint ok­ta­tó, nem ok­ta­tó mun­ka­tár­sunk jo­go­sult kártyaigénylésre, mely té­rí­tés­men­te­sen igényel­hető.

A Pázmány Kártyatulajdonosok szá­má­ra le­he­tő­ség nyílik a Pázmány Kártya­partnerek által kínált kedvezmények igénybevételére.

Bővebb információ: Pázmány Kártya

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pázmány Kártya Felhasználói Szabályzat

Admin | 2018. október 25. | kedvezmények

Pázmány Kártya felhasználói szabályzat

Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.25.

 

1         Általános rendelkezések és elérhetőségek

A Pázmány Kártya Program (a továbbiakban: Program) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.; adószáma: 18055342242; honlap: https://ppke.hu/, a továbbiakban: Egyetem) által működtetett olyan kedvezményrendszer, melynek keretében az Egyetem és a vele szerződő szolgáltatók és értékesítő helyek (a továbbiakban: Elfogadóhelyek) között létre jött megállapodás alapján az Elfogadóhelyek a Programhoz csatlakozó, regisztrált Kártyabirtokosoknak (a továbbiakban: Kártyabirtokosok) az általuk meghirdetett és minden Kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményeket nyújtanak.

2         A Program kedvezményezettjei

2.1 Kártyabirtokos az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki az Egyetemmel hallgatói vagy munkaviszonyban áll, vagy az Egyetem bármely Karán abszolutóriumot (oklevelet) szerzett és regisztrációjával csatlakozott a Pázmány Kártya Programhoz.

2.2 Az Egyetem lehetővé teszi a Kártyabirtokosok számára, hogy a jelen Felhasználói Szabályzat szerint részt vegyenek a Pázmány Kártya Programban. A Pázmány Kártya felhasználásával a Kártyabirtokosok az Elfogadóhelyeknél a Programban meghirdetett árukhoz és szolgáltatásokhoz ár- vagy egyéb kedvezménnyel juthatnak hozzá. Jelen Felhasználói Szabályzat mindenkor érvényes és hatályos verziója a https://alumni.ppke.hu/ oldalon található meg.

3         Igénylés, az igénylés elfogadása, a kártya kibocsátása 

3.1 Az Egyetemmel hallgatói vagy munkaviszonyban állók, vagy az Egyetem bármely Karán abszolutóriumot (oklevelet) szerzett személyek az Alumni honlapon található Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon adhatják le igénylésüket:  Az igénylés elküldésével az igénylő magára nézve elfogadja jelen Felhasználói Szabályzatot, illetve kijelenti, hogy elolvasta, megértette és tudomásul vette az erre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót, továbbá az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát (továbbiakban: AVBSZ) (részletesen lásd: 7. pont).

3.2 Az Egyetem a kártyaigénylés elfogadása során ellenőrizheti, hogy az igénylés során megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e.

3.3 Az Egyetem csak akkor köteles plasztik vagy elektronikus Pázmány Kártya kibocsátására, ha a kérelmező a Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon kért adatokat hiánytalanul és valós adatokkal kitöltötte, és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadta.

3.4 Az igénylő az igénylés elküldésével elismeri továbbá, hogy az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 8. § - 13. § rendelkezéseiben foglaltak szerint tájékoztatta a kártya igényléséhez szükséges adatok kezelésének céljáról, annak időtartamáról, a továbbítás címzettjeiről, a kezelés feltételeiről, és arról, hogy igénylő adatait az Info tv. 9. § (1) bekezdés e) pontja szerint megfelelő terjedelemben és módon kezeli, és azt az adatkezelési feltételeknek megfelelően biztosítja.

3.5 A jogosult általi igénylést követően az Egyetem a jogosult nevére egyedi sorszámozott kártyát állít ki. Jogosult az igényléssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Elfogadóhelyek jogosultak az igénylő fényképpel ellátott személyazonosításra alkalmas igazolványát megtekinteni, ennek hiányában pedig a kedvezményt megvonni.

3.6 Az Egyetem jogosult az igénylést elutasítani, amennyiben a kérelmező

  1. ·         a Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon kötelezően kitöltendő adatokat hiányosan, vagy hibásan töltötte ki, vagy
  2. ·         az Adatkezelési tájékoztatót nem fogadta el, vagy
  3. ·         nem természetes személy, vagy
  4. ·         az Egyetemmel jelenleg fennálló hallgatói vagy foglalkoztatási jogviszonyát, illetve korábbi hallgatói jogviszonyát hitelt érdemlően nem tudta igazolni, vagy
  5. ·         a plasztikkártya postai úton történő kézbesítésének igénylése esetén nem, vagy hibásan adta meg a Lakcím mező adatait, vagy
  6. ·         a Pázmány Kártya Programban való részvételét az Egyetem megszüntette (visszaélés, jogszabálysértés, díjhátralék).

3.7 A Kártyabirtokos részére a plasztik és az elektronikus kártya kibocsátása díjmentes.

4         A Kártya pótlása

4.1 Az Egyetem a plasztik és az elektronikus Kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor a Kártyabirtokos új kártyát bocsáthat ki. Az új Kártya kibocsátásának feltétele, hogy a Kártyabirtokos az újbóli igénylést, illetve annak okát az Egyetemmel közölje és valószínűsítse. Az új kártya kibocsátásakor a régi kártya visszavonásra, illetve törlésre kerül az adatbázisból, azaz érvényét veszti.

4.2 Az új kártya kézhezvétele napjáig terjedő időszakban a Pázmány Kártya Program elfogadóhelyei által biztosított kedvezmények igénybevételét a Kártyabirtokos nem követelheti.

5         A Kártya érvényessége

5.1 A Pázmány Kártya az Egyetem tulajdona.

5.2 A Kártyabirtokos az elektronikus kártya választása esetén a visszaigazoló emailben kapott kártyaszám applikációba történő felvitelével, plasztikkártya igénylése esetén a kártya kézhezvétele után, aláírásával érvényesíti a Kártyát.

5.3 A Pázmány Kártya határozatlan ideig, vagy a Program feltételrendszerében meghatározott egyes feltételek bekövetkeztéig (pl. a Program megszűnése) érvényes.

6         Letiltás, felfüggesztés

6.1 Az elveszett, ellopott, megsemmisült kártyákat az Egyetem a kártyabirtokos emailes vagy írásos bejelentését követően letiltja. A letiltott kártyával kapcsolatos esetleges visszaélés kockázatait és következményeit a letiltás bejelentésének időpontjáig a Kártyabirtokos viseli.

6.2 Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét bármely fél felmondja, úgy az Egyetem a Pázmány Kártyát a felmondásról szóló értesítés beérkezését követő munkanapon letiltja, illetve a Kártyabirtokos Pázmány Kártya Program tagságát felfüggeszti, a Kártyabirtokos újabb igényének beérkezéséig.

7         A Kártyabirtokosok adatainak kezelése, védelme

7.1 A Kártyabirtokosok által a Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon megadott adatokat az Egyetem bizalmasan, az Info tv.-ben foglalt irányadó rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

7.2. A Pázmány Kártyához kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató az Alumni honlapon, az Egyetem AVBSZ szabályzata a honlapon érhető el.

7.3 A kedvezmény igénybevételével kapcsolatos műveletekkel összefüggő üzleti (kereskedelmi, szolgáltatásnyújtási) adatokat (a továbbiakban: üzleti tranzakciós adatok) – mint pl. a vásárolt termék megnevezése, cikkszáma, mennyisége, egységára, értéke, a vásárlás időpontja, stb. – az egyes Elfogadóhelyek saját maguk kezelhetik és dolgozhatják fel. Az Elfogadóhely által megvalósított adatkezelés és feldolgozás célja a Kártyabirtokosok vásárlási (szolgáltatás-igénybevételi) szokásainak – a Kártyabirtokosok igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében történő – kiértékelése, a Pázmány Kártya Program résztvevőinek hatékonyabb tájékoztatása az Elfogadóhelyek által bevezetett új üzleti lehetőségekről, valamint a Kártyabirtokosok hűségének növelése a Pázmány Kártya Program Elfogadóhelyek iránt.

7.4 Az Egyetem a Pázmány Kártya Program Elfogadóhelyei részére adatbázist működtet, melyben az Elfogadóhelyek ellenőrizhetik a konkrét Kártyabirtokos Pázmány Kártyájának érvényességét. Ebben a nyilvános adatbázisban a Kártya sorszámán és az érvényességén kívül más adat nem szerepelhet. Az adatbázis a https://pazmanykartya.ppke.hu/lookup oldalon érhető el.

7.5 A kártya igénylésével az igénylő kifejezetten hozzájárul adatai továbbításához az Elfogadóhelyek részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Elfogadóhely a szükséges mértékben és ideig kezelje és feldolgozza.

8         Felelősség

8.1 Az Egyetem jelen szabályzat 7. pontjában hivatkozott Adatkezelési tájékoztatójában taglaltak szerint felel a Kártyabirtokosok személyes adatainak biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén.

8.2 Sem az Egyetem, sem a Pázmány Kártya Program Elfogadóhelyek nem felelnek a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok az Egyetem vagy szerződött Elfogadóhelyei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

8.3 Az Egyetem nem felel a Pázmány Kártya Elfogadóhelyek Kártyabirtokosokkal szembeni teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. Az Elfogadóhelyeknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Kártyabirtokosoknak közvetlenül velük kell rendezniük.

9         Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

9.1 Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármilyen természetű panasza vagy kérése van, a Pázmány Kártya Program ügyfélszolgálatát kell írásban megkeresnie a pk@ppke.hu címen, vagy az Egyetem honlapján lévő telefonszámon. Az ügyfélszolgálat emailes vagy telefonos megkeresés esetén csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a Kártyabirtokos kérését, ha a megkeresőt személyes adatai alapján sikeresen azonosította. Amennyiben a Kártyabirtokos reklamációjának, vagy egyéb kérésének, bejelentésének elintézéséhez a szükséges adatok nem állnak az Egyetem rendelkezésére, vagy az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, illetőleg a kérdés eldöntése nem kizárólag az Egyetem hatáskörébe tartozik, az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és az Egyetem az eset jellegétől és körülményeitől függően kivizsgálja az esetet.

9.2 Amennyiben a reklamáció valamely Pázmány Kártya Program Elfogadóhely magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetes közzétettől eltérő mennyiségű kedvezmény nyújtása, stb.), úgy a Kártyabirtokos közvetlenül az Elfogadóhelyhez fordulhat. Amennyiben a Pázmány Kártya Program Elfogadóhely a Kártyabirtokos reklamációját elutasítja, a Kártyabirtokos jogosult a pk@ppke.hu címen is panaszt tenni.

10    A program módosítása és befejezése

10.1. Az Egyetem fenntartja magának a jogot arra, hogy a Program jellemzőit, feltételrendszerét, az Elfogadóhelyek körét bármikor egyoldalúan megváltoztathatja, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú, azaz a Kártyabirtokosok megszerzett jogait nem érintheti. Hacsak a jelen Felhasználói Szabályzat másként nem rendelkezik, a módosítás alapján az elfogadóhelyek listájáról törlésre kerül adott elfogadóhely. A módosítás hatályba lépéséről a Pázmány Kártya Partneri Szerződés megfelelő pontja rendelkezik.

10.2 Az Egyetem jogosult a Pázmány Kártya Programot a Kártyabirtokosok és Elfogadóhelyek 90 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor megszüntetni. A Program megszűnéséről szóló értesítés a Pázmány Kártya Program honlapján, és a Kártyabirtokosok által megadott email címekre küldött közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a Pázmány Kártya Program Kártyák kibocsátása megszűnik. A Program megszűnése napjáig van lehetőség a biztosított kedvezmények, megszerzett jogok igénybevételére.

11    A részvétel felmondása, a kártyahasználat felfüggesztése

11.1 Az Egyetem jogosult a Kártyabirtokosnak a Pázmány Kártya Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani, és egyidejűleg a Kártyabirtokos kártyáját bevonni, amennyiben

  • ·         a Kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl, vagy
  • ·         a Pázmány Kártyával visszaél, vagy
  • ·         a Kártyabirtokos cselekedeteivel, megnyilvánulásaival Pázmány Kártya Program működését, céljainak elérését, vagy a többi Kártyabirtokos jogos érdekeit veszélyeztetim vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és magatartásának az Egyetem írásos felszólítását követően sem vet véget.

11.2 A Kártyabirtokosnak jogában áll a Pázmány Kártya Programban való részvételét azonnali hatállyal, emailben vagy írásban benyújtott felmondással megszüntetni. Az Egyetem a Kártyabirtokos adatainak a nyilvántartásból történő törléséről az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint köteles eljárni.

11.3 A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló emailes vagy írásos nyilatkozatának megküldésével egyidejűleg, az Egyetem részéről történő felmondás esetén pedig a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles kártyáját az Egyetem részére visszaszolgáltatni az 1. pontban lévő címre. Ellenkező esetben az Egyetem jogosult a kártya letiltására, valamint 30.000 forint kiszámlázására jogosulatlan kártyabirtoklás címén.

12    Díjak

A Kártyabirtokosok belépése a Pázmány Kártya Programba díjmentes és nem jelent semminemű kötelezettségvállalást az Elfogadóhelyekkel kötendő üzletekre vonatkozóan.

Az elveszett, ellopott, megsemmisült vagy megrongálódott kártya pótlása díjmentes, ugyanakkor a 4. pontban ismertettettek szerint történik.

13    Egyéb rendelkezések

13.1 A Kártyabirtokos – amennyiben Pázmány Kártya Programban való részvételi joga megszűnik – a plasztik kártyát köteles postai úton visszaszolgáltatni, az elektronikus kártyát törölni.

13.2 Az Egyetem a Kártyabirtokosnak szóló valamennyi értesítést az általa ismert legutolsó (a Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon megadott) email címre, plasztik kártya igénylése esetén a kártyát a megadott lakcímre küldi. A Pázmány Kártya Igénylési Űrlapon feltüntetett személyi adatokban bekövetkezett változás esetén a Kártyabirtokos köteles az Egyetemet haladéktalanul tájékoztatni. Az ennek elmulasztásából fakadó károkért az Egyetemet felelősség nem terheli.

13.3 Amennyiben a jelen Felhasználói Szabályzatból, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

13.4 A jelen Pázmány Kártya Program Felhasználói Szabályzatában nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.